ترجمه آهنگ Elderbrook به نام Old Friend

0

[Verse 1]Oh, you’re just the same as I used to knowAlways playing games in the strangest waysAnd you come and go, go, go, just like before, ‘fore, ohI should’ve knownOh, you’re just the same as I used to knowAlways playing games in the strangest waysAnd you come and go, go, go, just like before, ‘fore, ohI should’ve known[Pre-Chorus](I should’ve known)And you’re running me of hopeJust walking down my roadIt’s in my blood and bones[Chorus]But it’s just like an old friendComing up, yeah, I know themDrop top in the drivewayLocked up ’cause it’s slow thenI’ve been looking for problemsOne look and I’m all inIs it late in the morning?If I fall down then I can keep crawling[Post-Chorus]And it’s just like an old friendComing up, yeah, I know them[Verse 2]Oh, you’re just the same as I used to knowAlways playing games in the strangest waysAnd you come and go, go, go, just like before, ‘fore, ohI should’ve knownOh, you’re just the same as I used to knowAlways playing games in the strangest waysAnd you come and go, go, go, just like before, ‘fore, ohI should’ve known[Pre-Chorus](I should’ve known)And you’re running me of hopeJust walking down my roadIt’s in my blood and bones[Chorus]And it’s just like an old friendComing up, yeah, I know themDrop top in the drivewayLocked up ’cause it’s slow thenI’ve been looking for problemsOne look and I’m all inIs it late in the morning?If I fall down then I can keep crawlingAnd it’s just like an old friendComing up, yeah, I know themDrop top in the drivewayLocked up ’cause it’s slow thenI’ve been looking for problemsOne look and I’m all inIs it late in the morning?If I fall down then I can keep crawling[Bridge]I got a couple old friendsI swear I’m tryna make amendsForget the years I haven’t beenAnd we can ride around again like beforeMaking them fire on lowsI got a couple old friends, ya[Chorus]And it’s just like an old friendComing up, yeah, I know themDrop top in the drivewayLocked up ’cause it’s slow thenI’ve been looking for problemsOne look and I’m all inIs it late in the morning?If I fall down then I can keep crawlingAnd it’s just like an old friendComing up, yeah, I know themDrop top in the drivewayLocked up ’cause it’s slow thenI’ve been looking for problemsOne look and I’m all inIs it late in the morning?[ورس 1]اوه، شما فقط همان چیزی است که من میدانستمهمیشه بازی ها را به طرز وحشتناکی بازی می کنیدو شما می آیید و بروید، بروید، مثل قبل، پیش بروید، آهباید شناختماوه، شما فقط همان چیزی است که من میدانستمهمیشه بازی ها را به طرز وحشتناکی بازی می کنیدو شما می آیید و بروید، بروید، مثل قبل، پیش بروید، آهباید شناختم[Pre-Chorus](باید شناختم)و من از امید به کار خودم میرومفقط راه رفتن به پایین راه مناین در خون و استخوان من است[گروه کر]اما این درست مثل یک دوست قدیمی استبیا، بله، من آنها را می شناسمقطره بالا در راهروقفل شده است چون این کم استمن به دنبال مشکلات هستمیک نگاه و من همه هستمآیا صبح دیر است؟اگر سقوط کنم، می توانم خزنده را ادامه دهمو این درست مثل یک دوست قدیمی استبیا، بله، من آنها را می شناسم[ورس 2]اوه، شما فقط همان چیزی است که من میدانستمهمیشه بازی ها را به طرز وحشتناکی بازی می کنید و شما می آیید و بروید، بروید، مثل قبل، پیش بروید، آهباید شناختماوه، شما فقط همان چیزی است که من میدانستمهمیشه بازی ها را به طرز وحشتناکی بازی می کنیدو شما می آیید و بروید، بروید، مثل قبل، پیش بروید، آهباید شناختم[Pre-Chorus](باید شناختم)و من از امید به کار خودم میرومفقط راه رفتن به پایین راه مناین در خون و استخوان من است[گروه کر]و این درست مثل یک دوست قدیمی استبیا، بله، من آنها را می شناسمقطره بالا در راهروقفل شده است چون این کم استمن به دنبال مشکلات هستمیک نگاه و من همه هستمآیا صبح دیر است؟اگر سقوط کنم، می توانم خزنده را ادامه دهم و این درست مثل یک دوست قدیمی استبیا، بله، من آنها را می شناسمقطره بالا در راهروقفل شده است چون این کم استمن به دنبال مشکلات هستمیک نگاه و من همه هستمآیا صبح دیر است؟اگر سقوط کنم، می توانم خزنده را ادامه دهم[پل]من یک زن و شوهر پیر دوست دارمقسم می خورم که من تلاش می کنم اصلاح کنمسالها را فراموش کرده امو ما می توانیم دوباره مانند گذشته سوار شویمآنها را در کمترین حد آتش بگذاریدمن یک زن و شوهر قدیمی دوست دارم، یا[گروه کر]و این درست مثل یک دوست قدیمی استبیا، بله، من آنها را می شناسمقطره بالا در راهروقفل شده است چون این کم استمن به دنبال مشکلات هستمیک نگاه و من همه هستمآیا صبح دیر است؟اگر سقوط کنم، می توانم خزنده را ادامه دهم و این درست مثل یک دوست قدیمی استبیا، بله، من آنها را می شناسمقطره بالا در راهروقفل شده است چون این کم استمن به دنبال مشکلات هستمیک نگاه و من همه هستمآیا صبح دیر است؟اگر سقوط کنم، می توانم خزنده را ادامه دهم

ترجمه آهنگ Elderbrook به نام Old Friend
لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.